1958. december 19. A belügyminiszter 34. számú parancsa a BM Politikai Nyomozó Főosztály Vizsgálati Osztálya (II/8.) munkájának értékeléséről

Szám: 10-21/34/1958.

 

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterének 34. számú parancsa

Budapest, 1958. december 19-én

 

A Belügyminisztérium Kollégiuma 1958. november 13-i ülésén megtárgyalta a II/8. Osztály munkáját. A Kollégium megállapította, hogy a II/8. Osztály állománya – néhány kivétellel – az ellenforradalom időszakában ingadozás nélkül helytállt, lelkiismeretesen végezte feladatát. Az ellenforradalom fegyveres leverése után azonnal megkezdte és lényegében 2 év alatt befejezte az ellenforradalmi ügyek vizsgálatát. A vizsgálati munka egészét tekintve az osztály állománya eredményesen dolgozott.

A vizsgálati munkára országos viszonylatban az a jellemző, hogy betartják a szocialista törvényességet, a Büntető Perrendtartás és az azt kiegészítő rendelkezések, utasítások alapján folytatják le a vizsgálatokat. Gyakorlattá kezd válni a tervszerű vizsgálati munka. Jelentősebb ügyekben vizsgálati és intézkedési tervek készülnek. A kihallgatások többségükben felderítő jellegűek. Javult a fogdahálózati munka az ügyek vizsgálatánál. Alkotóbbá vált az operatív társosztályokkal való munkakapcsolat. A vizsgálati szerveknél érvényesül a „Büntetőpolitikánk néhány kérdéséről” szóló határozat.

Az elért eredmények mellett a II/8. Osztály munkájának eredményességét a még meglévő hibák jelentős mértékben akadályozzák. A vizsgálati munka gyengesége, hogy nem adott megfelelően értékelt, összesítő adatokat az ellenforradalom kirobbanásának történelmi körülményeit illetően, amelyek elősegíthették volna az ellenforradalmi ügyek vizsgálatának tervszerűbbé tételét és eredményességének növelését.

Az elmúlt két év alatt a vizsgálati munkában még nem sikerült leküzdeni azt az állandóan visszatérő gyengeséget, hogy az ügyek többsége apró, jelentéktelen részletkérdések felvetése, a terheltnek ugyanarra a kérdésre történő, sok esetben többszöri megismételt kihallgatása miatt elhúzódik.

A jegyzőkönyvekben tények megállapítása helyett politikai szólamokat és olyan tényeket, körülményeket rögzítenek, melyek az ügy lényegéhez egyáltalán nem tartoznak. Gyakran feleslegesen foglalkoznak az ügyre nem tartozó lényegtelen részletek kiderítésével, szükségtelen részletkérdésekkel, ugyanakkor nem törődnek a jelentősebb szervezkedési ügyekben a vizsgálati munka során a külföldi vagy belföldi felső kapcsolat felderítésére.

Csökkentették a II/8. Osztály munkájának eredményességét az erkölcsi helyzet terén tapasztalt lazaságok, egyes vezető beosztású elvtársak nem példamutató magánélete, stb. A nagy számban felmerült fegyelemsértések veszélyeztetik az osztály jövőbeni munkájának eredményességét is.

A népköztársaság belső és külső ellenségeinek eredményesebb üldözése, a fegyelmi, erkölcsi morális helyzetben tapasztalt hibák megszüntetése, az operatív társosztályokkal való munkakapcsolat alkotóbbá tétele érdekében a II. Főosztály vezetőjét és az érintett osztályok vezetőit az alábbiakra utasítom:

1.      Haladéktalanul intézkedéseket kell tenni a II/8. Osztály személyi állományának erkölcsi és fegyelmi helyzete megjavítása terén. A vezető beosztású elvtársak példamutató magatartása ezen a téren a fő követelmény. Meg kell valósítani a vezetők és beosztottak fegyelmezett magatartását a munkában és a magánéletben egyaránt.

Felelős: a II/8. Osztály vezetője.

2.      Fokozni kell a vizsgálati állomány marxista-leninista, szakmai és jogi képzettségét. Arra kell törekedni, hogy a vizsgálati állomány még nagyobb számban folytasson egyetemi, illetve középiskolai tanulmányokat, és használjon fel minden lehetőséget az általános műveltség gyarapítására.

Határidő: folyamatos.

Felelős: a II/8. Osztály vezetője és a megyei (budapesti) pol. ny. osztályvezetők.

3.      Lehetővé kell tenni, hogy a szocialista országok hasonló szerveivel közösen kölcsönös tanulmányi utak szerveződjenek az állambiztonsági operatív állomány, ezen belül a vizsgálati állomány egyes szakvezetőinek és beosztottainak bevonásával.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Galambos József r. ezds.

4.      A vizsgálati munka ütemét országos viszonylatban meg kell gyorsítani. A vezetők ragaszkodjanak a vizsgálatoknak a Büntető Perrendtartás által előírt két hónapon belül történő lefolytatásához. Ez alól kivételt csak a különösen fontos, bonyolult csoportos ügyek képezhetnek. A vizsgálatok meggyorsítása érdekében a vizsgálati munka módszereit a terheltek kihallgatásait illetően meg kell változtatni:

a)     A vizsgálati ügyekben a figyelmet a főkérdésekre, a terhelt által elkövetett főbb bűncselekményekre kell irányítani. Lényegtelen, különösen az ügyre nem tartozó részletkérdésekkel a vizsgálat ne foglalkozzék.

b)     A terhelt részletes kihallgatása mellett a jegyzőkönyvezés csak a konkrét bűncselekmények tényállásának, körülményeinek rögzítésére vonatkozzék. Arra kell törekedni, hogy a jegyzőkönyvek rövidebbek, tömörebbek legyenek és a megállapított tényeket tartalmazzák. Azokat a jegyzőkönyveket, amelyek az operatív feldolgozó munka szempontjából lényeges adatokat tartalmaznak ugyan, azonban a bűnügyhöz, annak bizonyítottságához nem tartoznak, nem kell szerepeltetni az ügy vizsgálati anyagában.

c)     Nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani a terhelt első kihallgatásának. A büntető perrendtartás előírásának megfelelően a fogvalévő terheltet azonnal ki kell hallgatni. Ez a kihallgatás alaposabb, hosszabb és szívósabb legyen, az a törekvés hassa át, hogy a terhelt lehetőleg már az első kihallgatáson lelepleződjék.

d)     A rendszeres kihallgatásoknál a jövőben elsősorban az egyes kihallgatásokra való felkészülésre, a bizonyítékok gyorsabb és eredményesebb felhasználására kell törekedni és nem elsősorban arra, hogy a kihallgatás minél hosszabb legyen.

e)     A II/8. Osztály országos viszonylatban tegye oktatás tárgyává a letartóztatott terheltek között történő különbségtételt abban a tekintetben, hogy a vizsgálat során őszinte megbánó, vagy pedig konok, tagadó, ellenséges magatartást tanúsítanak-e. Annak az elvnek szem előtt tartása mellett, hogy a terhelt vallomásra nem kényszeríthető, a rendelkezésre álló törvényes lehetőségek felhasználásával kell törekedni arra, hogy a letartóztatottak részletesen feltárják bűncselekményeiket. A vizsgálat rendelkezésére álló lehetőségeket a kedvezmények nyújtása terén a letartóztatottak magatartására alapozva kell felhasználni.

Határidő: folyamatos.

Felelős: a II/8. Osztály vezetője.

5.      A vizsgálati munkát igényesebbé, szakszerűbbé, színvonalasabbá kell tenni. Törekedni kell a tervszerűbb, mélyrehatóbb munkára. Az ügyek realizálásánál meg kell követelni az operatív társosztályoktól az ügyek minél teljesebb dokumentálását, a kormány büntetőpolitikájáról szóló elvek maradéktalan betartása mellett. Az operatív osztályok használjanak fel minden rendelkezésükre álló módszert és eszközt az egyes realizálásra szánt ügyek bizonyítottságának növelése érdekében. Ezért alkotóbbá kell tenni at operatív hálózati osztályok és a vizsgálati osztály munkakapcsolatát.

Határidő: folyamatos.

Felelős: a II/8. Osztály vezetője, a közp. op. osztályok, a megyei (budapesti) pol. ny. osztályok vezetői.

6.      Ismételten oktatás tárgyává kell tenni a főosztályvezető 14. sz. utasítását. Ennek keretében:

a)     az operatív osztályok vezetőivel a vizsgálat olyan kapcsolatot hozzon létre, hogy előre értesüljön az egyes ügyek realizálásáról azért, hogy a vizsgálat a realizálás előkészítésébe bekapcsolódhassék.

b)     A II/8. Osztály szakosztályainak megfelelően a társosztályok meghívott beosztottai időszakonként tartsanak rövid tájékoztatót a legidőszerűbb vonalakról, ellenséges kategóriákról, főleg olyan ügyekben, amelyeknek vizsgálata folyamatban van.

c)     A vizsgálat a konkrét ügyekben rendszeresen küldje meg a jegyzőkönyveket és egyéb anyagokat az operatív osztályoknak.

d)     A vizsgálat törekedjen arra, hogy az operatív célra történő felhasználásra elsősorban olyan személyekre tegyen javaslatot, akikre terhelő adattal rendelkezik és akik még szabadlábon vannak.

e)     A vizsgálat befejezésekor, a szükséghez képest a vizsgálat folyamán minden terheltet ki kell hallgatni részletesen munkahelyének, környezetének operatív helyzetére vonatkozóan. A vizsgálat figyeljen fel a kihallgatás során felmerült minden olyan adatra, ami jelentősen érinti a népgazdaságot, az államtitok védelmét, valamint azokra az adatokra, amelyek az államélet bármely területén mutatkozó súlyos hiányosságokra, reakciós személyekre, ellenséges magatartásokra utalnak. Az így szerzett adatokról tájékoztatni kell az illetékes operatív osztályt. Esetenként javaslatot kell tenni az operatív feldolgozó munka megindítására.

Határidő: 1958. december 31.

Felelős: a II/8. Osztály vezetője, a közp. op. osztályok, a megyei (budapesti) pol. ny. osztályok vezetői.

7.      A vizsgálati munkára vonatkozóan a legfőbb ügyész 8/1958. sz. utasításának folyamatban lévő módosításához és kiegészítéséhez képest el kell készíteni egy részletes szabályzatot. A szabályzatot még 1958. folyamán ki kell adni.

Határidő: 1958. december 31.

Felelős: a II/8. Osztály vezetője.

8.      A II/8. Osztály tegyen hatékony intézkedéseket a börtön és letartoztató intézetek hálózati és operatív biztosítására. A már jóváhagyott elvek figyelembevételével dolgozzák ki annak a lehetőségét, hogyan tudnak behatolni mélyen az ellenséges kategóriákba, figyelembevéve a börtön és letartóztató intézetek speciális körülményeit.

Határidő: 1958. december 30.

Felelős: a II/8. Osztály vezetője.

9.      Tervezetet kell készíteni az összes kémügyek központi vizsgálatának megszervezéséhez szükséges feltételek biztosításáról.

Határidő: 1958. december 31.

Felelős: a II/8. Osztály vezetője.

10.  A II/8. Osztály dolgozza fel a már befejezett és folyamatban lévő vizsgálati ügyeket abból a szempontból, hogy állítsa össze az ellenforradalom kirobbanásának, főbb irányító szervei kialakulásának történelmi körülményeire vonatkozó adatokat. A munkát koordinálni kell a Budapesti Rendőrfőkapitányság politikai nyomozó osztályával, amely az e körbe tartozó egyes részfeladatok elvégzésére már utasítást kapott.

Határidő: 1959. április 1.

Felelős: a II/8. Osztály vezetője, Budapesti r. főkap. pol. ny. osztály vezetője.

 

[Az érvényes miniszteri, miniszterhelyettesi parancsok, utasítások, közös utasítások gyűjteménye 1958. Budapest, Belügyminisztérium, 1959. 101–105.]