1977. december 15. Példatár a 005/1972. BM számú parancs és szabályzat végrehajtásáról szóló jelentéshez

Belügyminisztérium                                                            Szigorúan titkos!

III/7. Osztály                                                                   Különösen fontos!

 

Példatár

a 005/1972. BM számú parancs és szabályzat végrehajtásának helyzetéről szóló jelentéshez

 

I.

A hálózatépítő munka

A hálózatfejlesztési tervek teljesítésében helyenként lemaradás tapasztalható elsősorban a mennyiségi mutatók tekintetében. A vezetés nem mindenkor számolt reálisan a tervben foglaltak végrehajtását akadályozó tényezőkkel. Több területen a végrehajtott beszervezések alapvetően csak a bekövetkezett csökkenések ellensúlyozására voltak elegendők.

Lemaradás tapasztalható:

–  A diplomaták környezetében dolgozó, a fontos akciókban való részvételre beszervezett és kiképzett hálózati személyek számában. (BM III/II. Csoportfőnökség)

–  A hazánkban tanuló külföldi diákok, a társadalomtudományok területén és a nacionalista beállítottságú írók körében. (BM III/III. Csoportfőnökség)

–Az ifjúságvédelem és az egyházi reakció elleni elhárításban. (Baranya, Pest, Nógrád, Borsod és Csongrád megyékben)

–  A népgazdaság védelme területein. (BM III/II-6. Osztály, BRFK, Szabolcs-Szatmár)

–  A katonai objektumok külső védelme vonalán. (Komárom, Győr, Pest, Nógrád és Baranya megyékben)

A jelölt kiválasztása:

–  A kiválasztás során a beszervezés megvalósításának lehetősége, az operatív tisztek szubjektív megítélése kerül előtérbe, a célszerűség, az alkalmasság követelménye háttérbe szorul. A jelölt nem áll kapcsolatban ellenséges személyekkel, a beszervezés után igyekeznek megteremteni a hírszerző lehetőséget. (BM III/II. Csoportfőnökség, Békés, Fejér, Győr-Sopron, Hajdú-Bihar, Pest, Vas, Zala megyékben)

Tanulmányozás:

–  A tanulmányozási tervek egy része sablonos, rutin feladatokat tartalmaznak, kevés az operativitás. (Baranya, Hajdú-Bihar, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár, Szolnok, Vas, Veszprém megyékben)

–  A tanulmányozó munka leszűkül az operatív tiszt személyes adatgyűjtésére. A személyes megismerést több esetben, nyílt formában az operatív tiszt hajtja végre, aki a tanulmányozást végezte. Előfordulnak szubjektív megítélések, a jelölt személyiségének, hírszerző lehetőségének túlértékelése. (Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom, Szabolcs-Szatmár, Szolnok, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megyei állambiztonsági szervek)

–  Nem elég mélyreható a tanulmányozó munka, nem fordítanak megfelelő gondot a jelölt személyiségének, jellembeli tulajdonságának, hajlamainak, operatív lehetőségeinek értékelésére, a beszervezés során követendő taktika, a beszervezési alap megválasztására. (BM III/II. Csoportfőnökség, Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár, Veszprém megyei állambiztonsági szervek)

–  T-állományú beosztottak hiányában a környezettanulmányokat nyílt állományú operatív tisztek végzik, így dekonspirációs helyzeteket teremtenek azokban a megyékben, ahol a T-állományú környezettanulmányozó nincs rendszeresítve.

Beszervezés:

         Nem elég konspirált a beszervezés helyének, a meghívás módjának megválasztása. Gyakori a BM objektumaiban végrehajtott beszervezés. (BM III/II. Csoportfőnökség, Bács-Kiskun, Békés, Komárom, Pest megyei állambiztonsági szervek)

 

         A beszervezések végrehajtásakor a gyors módszert jelölik meg, a gyakorlatban azonban a fokozatos bevonás módszerét alkalmazzák. (BM III/II. Csoportfőnökség, Győr-Sopron, Pest, Szabolcs-Szatmár megyei állambiztonsági szervek)

 

II.

A hálózattartás

–  A hálózati személyek foglalkoztatása az esetek többségében a beszervezéskor meghatározott funkció ellátására irányul – nem ritkán időközbeni változás esetén is – mivel részben vagy egészében hiányoznak az egyéni kiképzési, képzési és továbbképzési tervek. Nehezíti eredményesebb foglalkoztatásukat az a körülmény is, hogy politikai, egzisztenciális okok miatt mind kevesebben vállalják az operatív érdekek által követelt negatív politikai arculatot és magatartási vonalat. A foglalkoztatást gátló körülmények szinte általánosan, hogy magas az idős (beteges, kevésbé használható) hálózati személyek aránya, az F-dossziésok és a volt politikai elítéltek, valamint az egyházi reakció elhárítási területein. (Zala, Tolna, Komárom, Hajdú, Heves, Vas, Győr és Veszprém megyék)

–  Foglalkoztatási, magatartási tervet a felderítő, szűrő-kutató munkában foglalkoztatott, a hálózat túlnyomó többségét kitevő kapcsolatok részére általában nem, csak a kiemelkedő fontosságú elhárítási területen dolgozók, valamint a rendszeres külföldre utazás lehetőségével rendelkezők készítenek. (BM III/II. Csoportfőnökség, Komárom, Somogy, Szabolcs, Szolnok, Vas, Hajdú, Zala, Fejér, Csongrád, Békés, Veszprém és Baranya megyék)

–  A hálózati személyek egyéni, szakszerű, konkrét vezetésének hiányossága tükröződik a gyakori sablonos feladat meghatározásokban és beszámoltatásokban, az operatív helyzet igénye és az összállambiztonsági érdekek elhanyagolása miatt. Bátortalanság tapasztalható a kiutazó hálózati személyek megbízásában. (Bács-Kiskun Békés, Fejér, Somogy, Hajdú, Szabolcs, Heves és Vas megyék)

–  A hálózati személyek nevelése terén szakmai szempontból felmerülő hiányosság az állambiztonsági szerveket érdeklő jelenségek felismerésére irányuló képzés, az öntevékenység, határozottság kifejlesztésének elhanyagolása. Az erkölcsi, politikai nevelésben a műveltségi színvonal jelentős fejlődése ellenére számos probléma van még jelenleg is, például mintegy 100 fő kizárására került sor erkölcstelen életmód, az együttműködés megtagadása, bűncselekmény és hazatérés megtagadása következtében. (Valamelyik eset mindegyik szervnél előfordul.)

–  A hálózati személyek ellenőrzése gyakran egysíkú sablonos, kampányjellegű; nem felel meg a parancsban előírt folyamatosság követelményének. Kevésbé alkalmazzák még a kapcsolattartók a más hálózati személlyel történő ellenőrzést, a kapcsolat jelentésében szereplő információ tartalmi összehasonlító visszaellenőrzését, az ellenőrző feladatadást, az értékelő-elemző tevékenységet és az operatív technikai eszközöket. Nem eléggé rendszeresek továbbá a beosztott vezetők részéről történő ellenőrzések, részvételük a gyakorlati hálózati operatív munkában, beosztottaik hálózati tevékenységének segítésében. (BM III/II. Csoportfőnökség, Bács-Kiskun, Békés, Fejér, Győr, Hajdú, Pest és Zala megyék)

–  A kapcsolattartás nem a követelményeknek megfelelő, tervszerűtlen és spontán jellegű szűrő-kutató munka területén foglalkoztatott hálózat többségénél. A parancsnokok erőfeszítései ellenére a találkozók gyakorisága igen változó, különösen ott, ahol gyakrabban változott a kapcsolattartó. (Ez országosan jelentkező probléma)

–  A találkozások rendjében, a hálózati személyek konspirációs és biztonsági helyzetében, a K- és T-lakások számában és a kihasználtságában – a folyamatos fejlődés ellenére – több területen aránytalanságok tapasztalhatók. Magas az aránya a nyilvános helyen és a személygépkocsiban, találkozási pontokon tartott találkozóknak. Ennek következtében a hálózat nagy része jelentését saját lakásán vagy munkahelyén készíti el. (Tolna, Pest, Somogy, Komárom, Békés, Győr és Veszprém megyékben.) Negatív hatást gyakorol a munka színvonalára és veszélyezteti a hálózati személyek biztonsági helyzetét, a BM III/V-1. Osztálynál a két K lakás túlzsúfoltsága, ahol 90 fős hálózatot fogadnak.

A K- és T-lakások körülményeiben beállott változásokat nem minden esetben követi a lakáshasználat fedésének módosítása. Több esetben formális a lakásban fogadott hálózati személy legendájának kidolgozása. ( BM III/II. Csoportfőnökség, Bács-Kiskun, Heves, Komárom, Pest és Szabolcs-Szatmár megyék.)

Előfordul, hogy a konspirációs szabályokkal ellentétben ugyanazon objektumban foglalkoztatott hálózati személyekkel azonos K-lakásban találkoztak. (BM III/II. Csoportfőnökség)

K lakások jogtalan igénybevétele, biztonsági helyzetének veszélyeztetése miatt operatív tiszteket kellett felelősségre vonni. (BM III/IV. Csoportfőnökség, BRFK, Zala megye)

–  A hálózati személyek minősítése nem folyamatos. A legtöbb szervnél nem élnek a titkos megbízottak átminősítésének lehetőségével akkor sem, ha az indokolt a személy fejlődése alapján. Általában kevés a titkos munkatárs minősítésű, magasan kvalifikált kategóriába sorolt kapcsolat, valamint az ellenséges körből beszervezett ügynök minősítésű hálózati személy is, kivétel a BM III/I. Csoportfőnökség.

–  Hálózatunk nincs kellő számban és mélységben képviselve az ellenséges hírszerzés érdeklődésébe eső kategóriákban, hírérzékeny területeken. Kevés a több területen és irányban is jól felhasználható hálózati személy, mert nem történik meg visszatérően a hírszerző lehetőség ismételt feltérképezése. Más esetekben az adott lehetőségeket sem használják ki vonalcentrikus szemlélet miatt. (BM III/II-III. Csoportfőnökség, Pest, Szabolcs, Hajdú és Békés megyékben)

–  A hálózati munka hatékonyságának egyik fő mutatója a hálózati forrás alapján kezdeményezett előzetes ellenőrzések és bizalmas nyomozások aránya és azok hálózattal való biztosítottságának helyzete. Mindkét vonatkozásban eltérő a kép területenként. 1976-ban a szervek az előzetes ellenőrzések több mint 30, abizalmas nyomozások 40 százalékában nem foglalkoztattak hálózatot. Az előzetes ellenőrzésekben és bizalmas nyomozásokban, amelyekben hálózati személyeket foglalkoztattak, az esetek többségében azonban a hálózati személyeknek csak periférikus lehetőségeik voltak. (BM III/II. Csoportfőnökség, Békés, Győr-Sopron, Komárom, Hajdú megyék jelezték.)

Dekonspirációk és dekonspirálódási esetek

–  Dekonspiráció elkövetése miatt 29 fő hálózati személy kizárására került sor. (BM III/II. Csoportfőnökség, BRFK, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Győr-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom, Szabolcs-Szatmár, Tolna és Zala megyék.)

–  Hálózati személyek dekonspirálódásáról 13 esetben értesültek szerveink. Az érintet területek: a BM III/II. és III/IV. csoportfőnökségek, Bács-Kiskun, Győr-Sopron és Tolna megyék.

–  A szervek jelzései szerint a 8–10 évnél régebben szervezett és használt K-lakások cseréje dekonspiráció veszélye miatt indokolt. E lakások cseréjének meggyorsítása szükséges. (BM III/II-III-IV. csoportfőnökségek megállapítása.)

 

Budapest, 1977. december 15.

 

2 pld. 8 lap

 

[ÁBTL 1.11.1. 45-161/4/1977. Írógéppel írt, nyolcoldalas, aláírás és pecsét nélküli tisztázat.]